Strani

petek, 27. april 2018

Katastrofalna izvedba pločnika in kolesarske steze ob rekonstruirani Straški cesti

Pred časom sem poročal o porazni sanaciji pločnika ob Ljubljanski cesti (klikni za ogled prispevka). Pločnik je neraven (valovit), poleg tega je okoli jaškov napihnjen asfalt, posledično pa ob dežju zastaja voda. Pričakoval sem, da bodo izvajalci na podlagi mojega javnega opozorila odtlej pozornejši pri izvedbi. A se to ni zgodilo. Še huje, rekonstrukcija Straške ceste od križišča z Mirnopeško cesto do križišča pri gostilni Čefidelj se je sprevrgla v pravo malo katastrofo. Ob sprehodu sem bil osupel nad povsem nekvalitetno izvedbo pločnika in kolesarske steze. Ne morem verjeti, da je mogoče v uporabo predati takšne površine.

Jasno razvidna očitna neravnost površine pločnika in kolesarske steze ob obnovljeni Straški cesti

nedelja, 15. april 2018

Predlog za prezentacijo ročnih zapornic ob železniški postaji Kandija

Republika Slovenija v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto pripravlja projekt rekonstrukcije železniškega prehoda ob železniški postaji Kandija Novo mesto. Gre za križanje Šmihelske ceste (državna cesta; regionalna cesta III. reda, šifra odseka 2501) in Westrove ulice (občinska cesta; javna pot, šifra odseka 799095). V sklopu investicije se načrtuje ureditev že zgrajenega pasu za zavijanje na Westrovo ulico, zamenjavo ročnih zapornic na železniškem prehodu ter izgradnjo površin za pešce in kolesarje.

Železniški prehod na križišču Šmihelske ceste in Westrove ulice z ročnimi zapornicami (vir: Google Street View)

nedelja, 25. marec 2018

Mestni bazen na vasi

Občinska oblast je s spretnim manevrom iz igre za umestitev bazena izločila Portoval - v elaboratu obravnavana lokacija ni bila nikoli predvidena in je namenjena zgolj upravičevanju Češče vasi. 

Na 28. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto so svetniki sprejeli sklep, da se za lokacijo bodočega mestnega bazena izbere območje predvidenega športnega parka v Češči vasi (ob velodromu oziroma konjeniškem centru). Ker je izgradnja bazena dolgoročna in finančno zahtevna investicija, je občinska uprava v ta namen skupaj z zasebnim subjektom izdelala elaborat, ki vključuje presojo možnih lokacij ter ekonomiko delovanja bazena. Sodeč po gradivu občina načrtuje pokrit kompleks, ki bo vključeval večji (verjetno v osnovi 25 metrski) bazen ter manjša, namenjena učenju plavanja in otroški igri, vse skupaj pa bo odprtega tipa, torej namenjeno splošni javnosti. V tem članku želim predstaviti, zakaj Češča vas ni najboljša izbira, ter ponuditi možnost, ki sploh ni bila predmet analize, čeprav je po mojem prepričanju najprimernejša.

Novomeška oblast se je odločila za izgradnjo bazena v Češči vasi. Na fotografiji kopališče Tivoli (foto: JZ Šport Ljubljana)

nedelja, 04. februar 2018

Pri gradnji parkirišča posegli kar na zasebno parcelo

Mestna občina Novo mesto je rekonstruirala ter povečala obstoječe javno parkirišče ob Trdinovi ulici. Pri izvedbi projekta je prišlo do hudih pomanjkljivosti, saj je bil del parkirišča s podpornim zidom zgrajen na zasebni parceli, kamor občina ne bi smela poseči (gradivo za 27. sejo občinskega sveta MONM: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem MONM za leto 2018, stran 7). Zaradi navedenega razloga ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja, zato v občinski upravi sedaj načrtujejo zamenjavo delov parcel. Naj poudarim, da uporaba objekta brez uporabnega dovoljenja ni dopustna, vendar župan, tako kot v primeru vrtca Videk, zavestno krši predpise.

Del novega parkirišča s podpornim zidom je v nasprotju z gradbenim dovoljenjem na zasebni parceli

sobota, 20. januar 2018

Vrtec Videk nezakonito v uporabi

Novomeška občina je dovolila vselitev otrok v novozgrajeni vrtec Videk v Bršljinu, čeprav ta ni prestal tehničnega pregleda in je brez uporabnega dovoljenja. Ugotovljeno je bilo, da je zunanja ureditev neskladna z gradbenim dovoljenjem, poleg tega so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri požarni varnosti, zaključnih gradbenih in inštalacijskih delih, težava pa je tudi v kanalizacijskem priključku ter predloženi dokumentaciji. Uporaba objekta brez uporabnega dovoljenja glede na 5. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) ni dopustna, občina pa na očitke odgovarja, da so se za vselitev dogovorili s starši po zagotovilih izvajalca, da je vrtec z izjemo zunanjih površin dokončan.

Župan in direktorica vrtca ob vselitvi v vrtec, ki še ne bi smel biti v uporabi (foto: Vrtec Pedenjped Novo mesto)

torek, 02. januar 2018

Za lepšo prihodnost novomeške parne lokomotive

Pred dnevi sem na Ministrstvo za kulturo posredoval predlog, da se stavba železniške postaje Novo mesto (Bršljin) ter vodni stolp in parna lokomotiva JŽ 25-019 (klikni za ogled) na navedeni postaji vpišejo v Register nepremične kulturne dediščine. Glede postajnega poslopja sem predlagal tudi presojo za razglasitev kulturnega spomenika. V preteklosti sem že uspel z vpisom vodne črpalne postaje (Pumpenca) ob reki Krki za potrebe železnic.

Parna lokomotiva JŽ 25-019 ob kontrolnem stolpu na železniški postaji Novo mesto (Avtor: Ajznponar, pogoji uporabe: CC BY-SA 3.0)

nedelja, 24. december 2017

Odlaganje gradbenih odpadkov na zavarovanem območju Marofa

Že pred časom so ob opuščeni Klemenčičevi kmetiji na Marofu nad blokovskim naseljem Mestne njive s tovornjaki začeli odlagati gradbene odpadke (različne vrste zemlje, kamenje itd.), kar se je v zadnjem tednu še intenziviralo. Nastaja ogromen kup materiala, ki kazi podobo "zelene oaze" Novega mesta, in pomeni zasipavanje terena. Prav osupel sem, da se kaj takšnega lahko dogaja v osrčju mesta, kjer bi morala biti stopnja skrbnosti pri kakršnihkoli aktivnostih še toliko večja.

Nezakonito zasipavanje terena z odlaganjem gradbenih odpadkov znotraj območja nepremičnega kulturnega spomenika "Arheološko najdišče Marof"