Strani

sobota, 17. junij 2017

Parkirišče na Florjanovem trgu v nasprotju s prostorskim aktom, kulturnovarstvenimi pogoji in brez soglasja

Januarja letos je Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: MONM) za Dolenjski list sporočila, da namerava v sklopu delne prenove tržnice očistiti, znivelirati in preplastiti zunanji del (Florjanov trg) ter na njem urediti nekaj parkirnih prostorov za kratkotrajno parkiranje, ki bodo v dopoldanskem času namenjeni kupcem, v popoldanskem pa obiskovalcem različnih prireditev v starem mestnem jedru. V mesecu marcu sem nato na spletni strani MONM zasledil evidenčni postopek "Ureditev zunanjega trikotnega dela Florjanovega trga v Novem mestu" za izbiro izvajalca za gradbena dela na zunanjem delu tržnice. Priložene so bile različne datoteke, med njimi sta bila najbolj zanimiva dokumenta "Tloris" in "Soglasje ZVKDS".

Parkirišče na Florjanovem trgu je v nasprotju s prostorskim aktom, kulturnovarstvenimi pogoji, ravno tako pa je brez kulturnovarstvenega soglasja.


Brez kulturnovarstvenega soglasja


Ko sem kliknil na "Soglasje ZVKDS", se ni odprlo soglasje, ampak je šlo za kulturnovarstvene pogoje. Pomislil sem, da gre za pomoto, zato sem nadaljeval z brskanjem po razpisni dokumentaciji, kjer je bilo ponovno zapisano, da je dokumentaciji priloženo soglasje. V zvezi s tem sem na MONM poslal vprašanje, ali ima občina pridobljeno tudi soglasje.

Odgovorila mi je Sara Drašković, vodja kabineta župana, ki je zapisala:

"MONM je v evidenčnem naročilu priložila Kulturnovarstvene pogoje, saj iz njih sledijo pogoji izvajanja del na Florjanovem trgu, ki lahko ključno vplivajo na vrednost ponudb ponudnikov. Tako med izvajanjem del ne bo prihajalo do nepotrebnih dodatnih del. Na območju predvidenih del bodo predhodno izvedene tudi arheološke raziskave, za kar ima izvajalec že pridobljeno kulturnovarstveno soglasje s strani Ministrstva za kulturo, na katerih bo sodeloval tudi predstavnik ZVKDS OE Novo mesto. Vsa dela se bodo izvajala v skladu z veljavno zakonodajo."
Na prvo žogo odgovor pije vodo, a meni je takoj zazvonil alarm. Da obrazložim:

Skladno z 28. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKD-1) je potrebno za posege v spomenik (in tudi za nekatere druge kategorije) pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije po območni enoti (v nadaljevanju: ZVKDS). Pogoj za soglasje so izdani kulturnovarstveni pogoji, na podlagi katerih investitor izdela ustrezno projektno dokumentacijo, ki jo nato predloži ZVKDS-ju, ta pa izda soglasje, če je projektna dokumentacija ustrezna, torej skladna s pogoji. Takšnega soglasja MONM za poseg na Florjanovem trgu ni pridobila, zanj ni niti zaprosila, kar sem preveril pri ZVKDS-ju. Tega bi seveda morala pridobiti, saj je na parceli posega (gre za parcelo, št. 1441, k.o. Novo mesto) razglašen spomenik lokalnega pomena, glej povezavo: Novo mesto - Mestno jedro.

MONM je pridobila zgolj kulturnovarstveno soglasje za raziskavo arheoloških ostalin (to je po 31. členu ZVKD-1), kar je povsem druga stvar. Gre za posebno soglasje, ki ga izdaja Ministrstvo za kulturo in nima zveze s "klasičnim" soglasjem za poseg po 28. členu ZVKD-1.

Kaj pravijo kulturnovarstveni pogoji?


Ker je MONM pridobila le pogoje (ne pa tudi soglasja!), je prav, da povemo njihovo vsebino. ZVKDS je v Kulturnovarstvenih pogojih, št. 35105-0415/2016/6 z dne 9. 2. 2017 (klikni za vpogled) med drugim zapisal, da na predmetni parceli ni dovoljeno izvajati vkopov, znižati nivelete Florjanovega trga ali zamenjati obstoječi peščeni tampon pod asfaltom zaradi že evidentiranih arheoloških ostalin. ZVKDS je dovolil previdno odstranitev ali preplastitev obstoječe dotrajane asfaltne podlage z novo ter sanacijo robnikov. Izrecno je zapisal, da je potrebno ohraniti obstoječe drevje, glede ograj pa je dovoljeno samo popravilo in barvanje. Izpostavljeno je bilo, da je na predmetni parceli dovoljena zgolj raba, opredeljena z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: OPN) (posebni PIP za EUP NM/14-e), zato parkiranje ni dovoljeno. 


Nova vprašanja Sari Drašković


Ko sem natančno preučil kulturnovarstvene pogoje, sem Sari Draškovič začel postavljati nova vprašanja. Spraševal sem jo, če napovedanega parkirišča glede na kulturnovarstvene pogoje sedaj ne bo. Odgovorila mi je:

"V sklopu ureditve območja sedanje tržnice na nekdanjem zunanjem delu tržnice (trikotnik) je predvideno urejanje površine, saj je dotrajana in predvsem neugledna. V prometnem smislu nameravamo na omenjenem območju povečati nadzor nad parkiranjem."
Seveda ni odgovorila na moje vprašanje, ampak so sledile floskule. Še posebej zanimiv je zadnji del odgovora. Na območju, kjer so bile stojnice, drevesa in obojestranska ograja, bo MONM povečala nadzor nad parkiranjem. Povečala bo nadzor nad parkiranjem na območju, kjer parkiranja do sedaj sploh ni bilo. Razumi, če moreš. 

Ker nisem bil zadovoljen z odgovorom, sem poskusil nekoliko drugače in vprašal, čemu bo namenjen zunanji del tržnice (trikotnik) po sanaciji površine. Postavil sem alternativno vprašanje, in sicer, ali bo prostor namenjen stojnicam ali pa bo parkirišče. Odgovorila mi je:

"Zapisala sem vam točno, kakšni so naši načrti z začasno ureditvijo obstoječega kompleksa tržnice, saj je naš cilj poskusiti popularizirati pomemben mestni prostor med našimi občani in drugimi obiskovalci."
Zopet nisem dobil odgovora na vprašanje, zato sem poskusil še zadnjič. Vprašanje sem še posebej konkretiziral ter napisal tudi možne odgovore. Vprašal sem: "Zanima me podatek o tem, za kakšen namen (t.i. dejanska raba) se bo uporabljala zemljiška parcela s št. 1441, k.o. Novo mesto, po prenovi tlakov in druge opreme?" Zatem sem dodal še nekaj možnih odgovorov. Odgovorila mi je:

"Dejansko rabo opredeljuje OPN in OPPN, v skladu s katerima je pripravljen novi načrt ureditve tržnice za katerega je pridobljeno nepravnomočno GD. O morebitni začasni ureditvi do izvedbe celovite prenove in naši želji, da se na tem območju v tem času izvede začasno parkiranje v podporo aktivnostim tržnice, bomo odločitev sprejeli v kratkem."
Ob tem odgovoru sem bil naravnost zgrožen, saj dokazuje, da na MONM ne razumejo temeljnih vsebin s področja urejanja prostora. Najprej, dejanske rabe ne opredeljuje niti OPN niti OPPN. Dejanska raba je, tako kot vam že ime pove, dejanski podatek o tem, za kakšen namen se uporablja zemljiška parcela. Dejanska raba je evidentirana v zemljiškem katastru, medtem ko imamo v OPN-ju namensko rabo. Gre za povsem nekaj drugega, saj je namenska raba pravni status nepremičnine, ki se ga določi v prostorskem aktu. Mimogrede, za območje tržnice ni sprejetega nobenega OPPN-ja, temveč veljajo zgolj določila OPN-ja, ki ureditve parkirišča ne dopuščajo. Glede drugega dela odgovora pa vam bom v nadaljevanju dokazal, da ne drži, saj se je MONM o vzpostavitvi parkirišča odločila že veliko prej.

Dela v očitnem nasprotju s kulturnovarstvenimi pogoji


Čeprav ureditev parkirišča ni dopustna, so uredili parkirišče.

Vzporedno in po koncu dopisovanja so na zunanjem delu tržnice (trikotnik) potekala gradbena dela z zamenjavo asfalta. Izkazalo se je, da so delali v očitnem nasprotju s kulturnovarstvenimi pogoji, saj so:

  1. odstranili nekatera drevesa, čeprav je bilo v kulturnovarstvenih pogojih izrecno zapisano, da se morajo drevesa ohraniti;
  2. po eni strani (ob cesti, ki vodi neposredno na zgornji del Glavnega trga) odstranili ograje, da so lahko uredili dovoz na parcelo, čeprav je bilo v kulturnovarstvenih pogojih izrecno zapisano, da se lahko ograje le prebarva;
  3. po eni strani (ob cesti, ki vodi neposredno na zgornji del Glavnega trga) sploščili robnike, da so lahko uredili dovoz na parcelo, čeprav je bilo v kulturnovarstvenih pogojih izrecno zapisano, da je dovoljena zgolj sanacija robnikov in ne njihovo nižanje;
  4. na koncu z zarisom črt in postavitvijo prometna znaka vzpostavili parkirišče, čeprav je bilo v kulturnovarstvenih pogojih izrecno zapisano, da parkiranje skladno z OPN-jem ni dovoljeno.
S posegom so dejansko spremenili namembnost površine in grobo kršili kulturnovarstvene pogoje, pri tem pa še delali brez kulturnovarstvenega soglasja. Navedbe, da gre za začasno uporabo niso relevantne, saj je OPN ne predvideva. Če bi želeli urediti začasno parkiranje, bi morali imeti izrecno dovolitev v posebnih PIP za posamezen EUP (tako je npr. dovoljena ureditev začasnega parkirišča za EUP MBR/2, smučišče - gre za Male Brusnice). 

Odzivi MONM v medijih 

V zvezi s prenovo zunanjega dela tržnice (trikotnik) je bil med drugim predvajan prispevek v Slovenski kroniki na TV Slovenija ter objavljen prispevek v časopisu Dnevnik. MONM se je na očitke branila na način:

"Nismo posegli v kulturno dediščino."
To je zelo neumen izgovor, ki ne vzdrži nobene presoje. Za poseg v kulturni spomenik je potrebno soglasje, ki ga MONM nima, ravno tako so bili kršeni kulturnovarstveni pogoji. O tem, kdo je kam posegel, pa zaposleni na MONM ne morejo presojati, ker niso kompetentni za področje kulturne dediščine.

"Kratkotrajno parkiranje je zgolj začasna rešitev do celovite prenove tržnice."
Tudi za začasno uporabo moraš imeti pravno podlago v prostorskih aktih. OPN v posebnih PIP za EUP NM/14-e ne dopušča izgradnje parkirišča. Začasna uporaba ni nobena izjema pri spoštovanju pravil, potrebna je dovolitev v posebnih PIP za posamezen EUP v OPN (kot rečeno je tako npr. dovoljena ureditev začasnega parkirišča ob smučišču v Malih Brusnicah, MBR/2, smučišče).

"Odstranili smo drevesa, ki že dolgo niso napredovala in so bila suha."
Kulturnovarstveni pogoji so zahtevali ohranitev vsega drevja. MONM se ne more samovoljno odločiti, da bo drevesa odstranila, če za to potrebuje soglasje. V kolikor bi imela utemeljene razloge, bi angažirala strokovnjaka gozdarske stroke, ki bi pripravil elaborat, le-tega pa bi nato predložila ZVKDS-ju, ki bi poseg odobril, če bi to izhajalo iz elaborata. Sama MONM nima kompetenc s področja gozdarstva, zato izgovore o suhosti dreves smatram kot alibi za odstranitev, ki je bila potrebna za ustrezno ureditev uvoza na parkirišče (MONM je podala tudi izjave, da so bila nekatera drevesa neprimernih oblik. Zakaj že? Ker so motila bodoče parkirišče?).

"Delamo v korist občanov."
Ta izjava je sramotna v smislu spoštovanja pravnega reda. Mar lahko v korist občanov kršiš predpise? Gre za zelo nevaren populizem, ko občinska struktura poskuša nase povleči javnost proti strokovnim institucijam, kot je npr. ZVKDS, ter njihove zahteve prikazati kot birokracijo. Kulturna dediščina ni birokracija, ampak je izjemno pomemben zaklad naše zgodovine, kar je prepoznano že v ustavi.

Še nekaj o ozadju načrta, t.i. "Tloris"


V popravljenem IDZ-ju so zbrisali parkirna mesta, uvoz in izvoz. Le zakaj?


Sedaj, ko ste prebrali že večji del tega zapisa, naj vam pojasnim še nekaj v zvezi z načrtom nove ureditve na Florjanovem trgu. Za potrebe izvedbe omenjenega projekta je bila izdelana idejna zasnova (IDZ)(Tloris pritličja - Tržnica NM; A.1.2 - klikni za vpogled), ki služi kot projektna dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev, kakršni so npr. kulturnovarstveni pogoji. IDZ je bil sodeč po datumu izdelan že maja 2015. V načrtu so vrisana parkirna mesta, uvoz in izvoz na parkirišče. Februarja letos, tik pred vložitvijo vloge za kulturnovarstvene pogoje, je bil IDZ popravljen na način, da so bila zbrisana parkirna mesta, uvoz in izvoz na parkirišče. Gre sicer za skoraj povsem enak dokument z enakim naslovom (Tloris pritličja - Tržnica NM; A.1.2 - klikni za vpogled) z opisano razliko glede odstranitve parkirišča. To je bil očiten manever MONM, s katero je želela preslepiti ZVKDS, vendar ji to ni uspelo. MONM se je nato po pridobitvi "neugodnih" kulturnovarnostnih pogojev odločila, da v pridobivanje soglasja sploh ne bo šla.

Na podlagi zapisanega nedvoumno izhaja, da je MONM zavajala javnost in poskušala preslepiti ZVKDS, ob tem pa je delala v nasprotju s kulturnovarstvenimi pogoji, prostorskim aktom in brez soglasja. Glede navedenih kršitev je bila podana prijava na Inšpektorat za kulturo in medije.

Opomba: Oba tlorisa sta pridobljena preko informacij javnega značaja.

Prenova tržnice DA, kršenje predpisov NE


Za konec je potrebno povedati, da podpiram vse napore v zvezi z oživljanjem mestne tržnice, ki nam gotovo ni v ponos. Pozdravljam ukrepe za olepšavo obstoječega stanja, vendar pri tem ni dopustno kršiti predpisov. To je nedopustno.

Luka REMS, fotografije: Tomaž LEVIČAR

Ni komentarjev:

Objavite komentar