Strani

sobota, 7. oktober 2017

Kako ob kulturnem spomeniku nezakonito nastaja skladišče odpadkov

Dvorec Mostek (tudi gradič Neuhof) je imenitna stavba ob Kandijski cesti, ki naj bi ga v prvi polovici 17. stoletja zgradil baron Wolf Adam Mordax. Objekt je skozi zgodovino zamenjal več lastnikov, med drugim je v njem živela Julija Primic. Leta 1893 so gradič kupili usmiljeni bratje iz Gradca in ga spremenili v bolnišnico. Zraven so dogradili mogočno stavbo, ki je bila kasneje še nadzidana. Danes vse skupaj predstavlja interni oddelek novomeške bolnišnice.

Pred kratkim sem opazil, da na travniku tik ob omenjenem dvorcu (nekdaj park) potekajo gradbena dela (gre za del parcele, št. 627/1, katastrska občina 1483 Kandija, lastnik Republika Slovenija, upravljavec Splošna bolnišnica Novo mesto). Delavci so s strojem izvedli izkop ter nato začeli z izgradnjo zidu. Kakor sem se pozanimal, urejajo nekakšno zunanje skladišče (zbirališče) odpadkov za potrebe Splošne bolnišnice Novo mesto.


Splošna bolnišnica Novo mesto brez potrebnih dovoljenj gradi zunanje skladišče odpadkov ob prvovrstnem kulturnem spomeniku (foto: Tomaž Levičar)


Dvorec Mostek je z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (akt o razglasitvi) razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Na mestu gradbenih del velja vplivno območje spomenika. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) v 2. alineji 1. odstavka 28. člena določa, da je za posege v vplivno območje spomenika potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje, če to obveznost določa akt o razglasitvi. Akt o razglasitvi navedeno obveznost določa v 1. in 2. odstavku 3. člena. Ravno tako je območje pred dvorcem samostojno vpisano v Register nepremične kulturne dediščine (Območje dvorca Mostek, glej tukaj). Glede na 4. alinejo 1. odstavka 28. člena ZVKD-1 in 95. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto je zahtevana pridobitev kulturnovarstvenega soglasja. Splošna bolnišnica Novo mesto ni pridobila kulturnovarstvenega soglasja, kar pomeni, da je poseg nezakonit.


Ortofoto posnetek območja Dvorca Mostek s prikazanim varovanjem kulturne dediščine, rdeč krogec prikazuje lokacijo gradbenih del (PISO Novo mesto)

Skladišče odpadkov pred pročeljem dvorca ni mogoče

Po moji oceni novomeška bolnišnica za zunanje skladišče (zbirališče) odpadkov pred pročeljem dvorca sploh ne more dobiti kulturnovarstvenega soglasja, saj bi ureditev zakrivala pogled na stavbo in kazila podobo okolice. Splošni varstveni režim v aktu o razglasitvi (2. odstavek 3. člena) je jasen:
Splošni varstveni režim za vplivno območje:

- ohranjanje prostorske integritete,

- pričevalnosti in dominantnosti spomenika,

- ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, značilnih vedut in pogledov,

- preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic,

- prepoved vseh drugih posegov, ki imajo negativen vpliv na pojavnost in značaj spomenika v prostoru ali njegovo materialno substanco, 

- za vsak poseg v vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30 in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

Poleg tega za vplivno območje Dvorca Mostek veljajo še posebna določila (zaporedna številka 23 v 6. členu akta o razglasitvi):
- ohranja se dosedanja parkovna namembnost zemljišča in njegova podoba, razen v primeru, ko gre za sanacijska dela v skladu z usmeritvami in pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine,

- v parkovnih nasadih so dovoljene neavtohtone rastlinske vrste, če so v skladu s parkovno zasnovo.  

Nedvomno je izgradnja zunanjega skladišča (zbirališča) odpadkov pred pročeljem stavbe povsem nesprejemljiva. Splošna bolnišnica Novo mesto dela izvaja brez potrebnih dovoljenj ter tako grobo krši zakonodajo s področja varstva kulturne dediščine.

Luka REMS, fotografija: Tomaž LEVIČAR

Ni komentarjev:

Objavite komentar