Strani

nedelja, 4. februar 2018

Pri gradnji parkirišča posegli kar na zasebno parcelo

Mestna občina Novo mesto je rekonstruirala ter povečala obstoječe javno parkirišče ob Trdinovi ulici. Pri izvedbi projekta je prišlo do hudih pomanjkljivosti, saj je bil del parkirišča s podpornim zidom zgrajen na zasebni parceli, kamor občina ne bi smela poseči (gradivo za 27. sejo občinskega sveta MONM: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem MONM za leto 2018, stran 7). Zaradi navedenega razloga ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja, zato v občinski upravi sedaj načrtujejo zamenjavo delov parcel. Naj poudarim, da uporaba objekta brez uporabnega dovoljenja ni dopustna, vendar župan, tako kot v primeru vrtca Videk, zavestno krši predpise.

Del novega parkirišča s podpornim zidom je v nasprotju z gradbenim dovoljenjem na zasebni parceli

Kakor izhaja iz gradiva, je bilo poseženo v parcelo, št. 448/3, katastrska občina 1483 Kandija, ki je v lasti gospodarske družbe Transportne storitve Judež, d.o.o., Novo mesto. Po gradbenem dovoljenju za rekonstrukcijo in razširitev parkirišča (Gradbeno dovoljenje, št. 351-1864/2014-52) bi moral biti odmik od zasebnega zemljišča 0,1 m (3. točka 1. odstavka izreka). Zakaj je torej podporni zid in del parkirišča zrasel na tuji parceli? Za gradbeno dovoljenje je namreč potrebno izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD, splošno: projektna dokumentacija). Eden od obveznih elaboratov v tem primeru je bil tudi geodetski načrt, saj je šlo za rekonstrukcijo oziroma novogradnjo (tako 1. alineja 1. odstavka 25. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji). 3. odstavek 4. člena Pravilnika o geodetskem načrtu navaja, da je potrebno pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, če je treba na geodetskem načrtu prikazati meje zemljiških parcel in podatki o mejah glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni. Konkretizacijo te določbe in opredelitev namena uporabe najdemo v 6. odstavku 8. člena omenjenega pravilnika, ki določa, da je potrebno meje urediti, če je namen uporabe geodetskega načrta priprava projektne dokumentacije za graditev objekta, v kolikor se lahko poseže v sosednja zemljišča ali z nameravano gradnjo ni mogoče zagotoviti predpisanih zahtev o odmiku objektov od sosednjih zemljišč.

Ortofoto posnetek obravnavanega območja s prikazom parcel in lastništva (PISO Novo mesto)

Meja med parcelo parkirišča in zasebnim zemljiščem ni bila nikoli urejena. Nesporno je v našem primeru šlo za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta, obenem pa je glede na minimalni odmik obstajala nevarnost posega na tujo nepremičnino. Upravna enota se v postopku izdaje gradbenega dovoljenja s tem ni ukvarjala. Zapisali so, da projekt obsega vse predpisane sestavine ter da projektanti in odgovorni projektant izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi. Zakaj občina predhodno ni uredila meje, ni znano. Potrebno je poudariti, da ureditev meje terja določen čas. Najprej mora lastnik parcele angažirati geodetsko podjetje, zatem se opravi mejna obravnava in izdela poseben elaborat. V upravnem postopku nato Geodetska uprava RS (če meja ni sporna) evidentira urejeno mejo v zemljiškem katastru. Na novomeški občini se projekti pogosto pripravljajo stihijsko, nadrejeni pritiskajo na čimprejšnjo izvedbo, zato se dela polovičarsko in pogosto na meji zakonitosti (ali celo čez), kar se posledično vedno znova odraža v dejanskosti. V gradivu za 27. sejo občinskega sveta MONM (Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem MONM za leto 2018, stran 7), glede na zapisano, občina krivdo za poseg na tujo nepremičnino prevzema nase, zato tudi predlaga zamenjavo dela nepremičnin. V menjavo ponuja del svoje parcele, št. 448/4, kjer bi lahko sicer uredili parkirišče.

Zakaj je parkirišče manjše od možnega?

Ob vsem skupaj se zastavlja še eno vprašanje. Mestna občina Novo mesto je posegla v zasebno parcelo, medtem ko parkirišča ni zgradila na dveh parcelah (št. 448/4 in 442/40), ki sta v občinski lasti. Navedeni zemljišči (v manjšem delu) se v gradbenem dovoljenju obravnavata kot manipulativni površini v funkciji parkirišča. Povedano drugače, na teh parcelah ni parkirnih mest. Zakaj je temu tako, če občina ves čas v javnosti razlaga, da nam primanjkuje parkirišč? Na zemljišču, št. 448/4, sta trenutno dostopna pot do nepremičnin v lasti gospodarske družbe Transportne storitve Judež in nejavno parkirišče. Dovoz do Judeža nima pravne podlage, saj obstaja priključek z Resslove ulice. Enako velja za nejavno parkirišče, ki ga sploh ne bi smelo biti. Parcela, št. 448/4, ima namreč v Zemljiški knjigi zaznamovano grajeno javno dobro lokalnega pomena, kar pomeni, da lahko uporablja vsak po enakimi pogoji. Še več, sodeč po ogledu na terenu in fotografskem gradivu izhaja, da je ob objektu v lasti Transportnih storitev Judež na občinski parceli, št 448/4, zgrajen podporni zid z ograjo. Tega zidu ni postavila občina, kar pomeni, da je Judež nezakonito posegel v lastnino novomeške občine.

V ozadju parcela, št. 448/4 (last MONM), kjer so trenutno dostopna pot, nejavno parkirišče in podporni zid (prilastitev občinske lastnine)

V javnosti se pojavljajo različna namigovanja o naravi posega na zasebno parcelo in interesih gospodarske družbe Transportne storitve Judež glede občinskih parcel v bližini, kjer so že sedaj podporni zid, nejavno parkirišče in dostopna pot, za katero ni potrebe. O teh namigovanjih ne morem soditi, saj ne razpolagam z dokazi. Lahko pa rečem, da je situacija nenavadna. Mestna občina Novo mesto bi lahko uredila večje parkirišče, vendar tega ni storila. Posegla je na zasebno parcelo in sedaj zasebniku v menjavo ponuja zemljišče, kjer ima očitno ta isti zasebnik interes in kjer bi lahko bilo javno parkirišče. Občina bo v ta namen tudi ukinila grajeno javno dobro lokalnega pomena na parceli, št 448/4 (glej gradivo za 27. sejo občinskega sveta MONM: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah, stran 5 in 6). Prevlada zasebnega interesa nad javnim?

DODATNA INFORMACIJA: Na 27. seji občinskega sveta je bil po razkritju zgoraj predstavljenih okoliščin (začasno) umaknjen predlog za ukinitev grajenega javnega dobra na parceli, št. 448/4 (glej Zapisnik 27. redne seje občinskega sveta MONM, sklep, št. 554 (I), stran 16).

Luka REMS

Ni komentarjev:

Objavite komentar