Strani

nedelja, 25. marec 2018

Mestni bazen na vasi

Občinska oblast je s spretnim manevrom iz igre za umestitev bazena izločila Portoval - v elaboratu obravnavana lokacija ni bila nikoli predvidena in je namenjena zgolj upravičevanju Češče vasi. 

Na 28. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto so svetniki sprejeli sklep, da se za lokacijo bodočega mestnega bazena izbere območje predvidenega športnega parka v Češči vasi (ob velodromu oziroma konjeniškem centru). Ker je izgradnja bazena dolgoročna in finančno zahtevna investicija, je občinska uprava v ta namen skupaj z zasebnim subjektom izdelala elaborat, ki vključuje presojo možnih lokacij ter ekonomiko delovanja bazena. Sodeč po gradivu občina načrtuje pokrit kompleks, ki bo vključeval večji (verjetno v osnovi 25 metrski) bazen ter manjša, namenjena učenju plavanja in otroški igri, vse skupaj pa bo odprtega tipa, torej namenjeno splošni javnosti. V tem članku želim predstaviti, zakaj Češča vas ni najboljša izbira, ter ponuditi možnost, ki sploh ni bila predmet analize, čeprav je po mojem prepričanju najprimernejša.

Novomeška oblast se je odločila za izgradnjo bazena v Češči vasi. Na fotografiji kopališče Tivoli (foto: JZ Šport Ljubljana)

Presoja lokacij za umestitev javnega bazena v Novem mestu obravnava variante izgradnje bazena na območju Drgančevja, športnega parka Portoval, ob Topliški cesti (2 mikrolokaciji) in v Češči vasi (2 mikrolokaciji). Za vsakega izmed navedenih primerov so občinski uradniki s pomočjo zunanjih izvajalcev zapisali prednosti, slabosti ter navedli potrebne ukrepe za realizacijo. Vendar so ocene precej pavšalne in brez poglobljene analize. Človek ob branju dobi vtis, da je Češča vas dogovorjena vnaprej, gradivo pa služi le kot predstava za javnost. V zvezi z zmagovito izbiro je navedeno, da bližina velodroma omogoča povezovanje različnih športnih aktivnosti in potencialno širitev v prihodnosti, možnost pridobivanja odvečne toplotne energije iz industrijskih obratov v Bršljinu, poleg tega bo tam v prihodnosti zgrajena zahodna obvoznica, kar bo omogočalo lažji cestni dostop. Pomanjkljivosti, ki govorijo o oddaljenosti od mestnih sosesk ter slabih povezavah v smislu javnega prometa, so zrelativizirane kot nepomembne. Še več, Boštjan Grobler, podžupan Mestne občine Novo mesto, je na družbenem omrežju Facebook zapisal (klikni za ogled), da pri izberi lokacije ne smemo gledati samo na tiste, ki živijo v mestnem središču, temveč na vse ljudi iz občine in regije. Dodatno je navedel, da je potrebno zagotoviti rentabilnost ter izpostavil, da bo v prihodnje na območju zrasel kamp in mobilne hišice, kar bo pomenilo dodatno ponudbo bazenskih površinam.

Mestni bazen ali toplice?

Na podlagi zapisanega se ni mogoče znebiti občutka, da občina dejansko ne ve, kaj sploh hoče. Bodo zgradili mestni bazen ali pa načrtujejo toplice z namestitvenimi kapacitetami? Menim, da Novo mesto potrebuje mestni bazen, ki bo namenjen rekreaciji željnim meščanom ter športnikom in drugi zainteresirani javnosti. Kdor želi poleg bazena tudi nastanitev, zagotovo ne bo izbral Češče vasi, ampak se bo odpravil v Dolenjske Toplice oziroma drugam po Sloveniji, kjer imajo praktično povsod tudi plavalne bazene. Gradnja toplic je stvar zasebne pobude, medtem ko je dolžnost občine uresničevati javni interes, to je zagotoviti njenim prebivalcem možnost uporabe bazena za rekreativne in profesionalne namene, vendar ne v smislu izvajanja turizma. Prebivalcev novomeške občine ne zanimajo osebne in regionalne ambicije posameznih nosilcev oblasti, temveč realna možnost uporabe infrastrukture pod enakimi pogoji. Pri tem je zlasti pomemben enostaven dostop. Stremeti moramo k temu, da lahko meščani čim lažje pridejo do bazena, torej peš, s kolesom ali hitrim in učinkovitim javnim prevozom. Med potencialnimi obiskovalci bazena so prav gotovo tudi učenci, dijaki oziroma mladi športniki, ki so pogosto odvisni od prevoza. Ker slednji večino časa preživijo v izobraževalnih ustanovah, le-te pa so v mestu, so zgoraj našteti argumenti še toliko pomembnejši. Mesto predstavlja koncentracijo različnih dejavnosti, zato je medsebojno povezovanje v luči pomanjkanja časa še kako na mestu. Naj omenim, da je uporaba principa gospodarnosti sicer pomembna, vendar ne more prevladati nad vsemi drugimi dejavniki. Navedbe Groblerja o tem, da so bazeni predvsem izven mestnih središč, ne držijo. Zakaj imajo potem v Ljubljani, Mariboru in Celju bazene v središču mesta, medtem ko v Kopru gradijo novega na Bonifiki?

Češča vas ni primerna za mestni bazen

Češča vas je izven mesta, nahaja se na poti iz Bršljina proti Zalogu. Od Novega trga je tako do velodroma nekaj čez 4 km, ne dosti več je oddaljen npr. Otočec. Nobena mestna četrt se z izjemo nekaj blokov v Podbrezniku ne navezuje na navedeno področje, zato gre za povsem dislocirano enoto. Možnost uporabe javnega prevoza do Češče vasi je praktično nikakršna. Do tja sicer vodi pločnik s kolesarsko stezo, vendar zaradi precejšnje oddaljenosti, razen za tekače, to ni zanimivo. Zatrjevanja, da bo v naslednjih letih zgrajena zahodna obvoznica, so zavajajoča, saj je predvideno, da naj bi šele leta 2020 pridobili gradbeno dovoljenje, obenem je vlada jasno povedala, da je usoda odvisna od razpoložljivih sredstev v proračunu (glej prispevek v Dolenjskem listu na povezavi). Prednostna je namreč vzhodna obvoznica. Tudi načrtovana nova cesta pa ne odpravlja problema oddaljenosti in vezanosti na prevoz z avtomobilom. Drži, da je v Češči vasi predviden športni park, a razen nekaj priložnostnih dogodkov in konjeniškega centra trenutno ni drugih aktivnosti. Infrastruktura je skoraj neobstoječa, zato so trditve o "čudežnih" sinergijah privlečene za lase.

Na območju Češče vasi sta dve varianti umestitve bazena, in sicer ob velodromu (vzhod) ter nekoliko višje v sklopu konjeniškega centra (zahod)

Za izgradnjo bazena v Češči vasi, kjer sicer Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (OPN) določa namensko rabo športnih centrov (BC), bo potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), čeprav je župan Gregor Macedoni dan pred sejo občinskega sveta to zanikal (glej prispevek v Dolenjskem listu na povezavi). Obveza sprejetja OPPN izhaja iz OPN, ki v 3. odstavku 123. člena pod enoto urejanja prostora NM/1-OPPN-b (posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora) veleva:
OPPN Športni park Češča vas: Predviden OPPN za športno rekreativni center ter sejemske prireditve (tudi prostor za poligon za poučevanje kandidatov za voznike motornih vozil) in kamp z navezavo na obstoječi velodrom, konjeniški šport ter sosesko Podbreznik. Dopustne dejavnosti so tudi dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter ureditev kampa in drugih dejavnosti, vezanih na rejo in varstvo živali, tudi veterinarska služba. Na robovih se ohranjajo gozdne površine. Novi objekti in drugi posegi v prostor morajo biti oblikovno usklajeni z objektom velodroma in ne smejo (razen v posameznih poudarkih, ki bodo smiselno usklajeni s preostalimi gradnjami na območju urejanja in s širšim prostorom) presegati višine objekta velodroma. Obvezna je pridobitev variantnih strokovnih prostorskih preveritev.
Do sprejetja OPPN so sicer dovoljene nekatere gradnje oziroma ureditve. Za območje velodroma velja:
Do sprejetja OPPN NM/1-OPPN-b je dopustna nadgradnja oz. nadkritje ter preureditev velodroma za potrebe večnamenske športne dvorane s spremljajočimi dejavnostmi, vendar mora biti to v soglasju z avtorsko rešitvijo velodroma. Dopustne so ureditve za šport in rekreacijo in gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki služijo športu, rekreaciji, prireditvam in gostinstvu in dopolnjujejo rekreacijsko dejavnost v območju. Posegi v prostor morajo biti podrejeni naravnim elementom prostora in parkovni ureditvi. Novi objekti in drugi posegi v prostor morajo biti funkcionalno in arhitekturno usklajeni z osnovnim objektom velodroma.
Dopustne so ureditve za šport in rekreacijo, vendar se citirano besedilo nanaša izključno na območje velodroma (parcele, št. 2096/1, 2096/2 in 2093/4, katastrska občina 1447 Gorenja Straža; danes združena parcela, št. 2096/4), kjer ni prostora za bazen. Elaborat predvideva eno od mikrolokacij bazena zraven območja velodroma (Zaloška cesta - vzhod), in sicer na parcelah, št. 2099/4, 2099/7 in 2099/9, kjer ni mogoče graditi brez sprejetja OPPN. Poleg tega je v primeru realizacije te variante nujno odkupiti zemljišča, saj so v zasebni lasti.

Na območju konjeniškega centra (Zaloška cesta - zahod), kjer je druga mikrolokacija bazena v Češči vasi (predvsem parcela, št. 2102/1), so do sprejetja OPPN dopustne naslednje gradnje oziroma ureditve:
Do sprejetja OPPN NM/1-OPPN-b je dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija, dozidave do 30% osnovnih objektov ter preureditev objektov in nadomestne gradnje z dopustno povečavo do 30% osnovnih objektov ter druge ureditve, ki se lahko uporabljajo za potrebe konjeniškega športa, konjereje, veterinarske službe. Dopusti se postavitev pokrite jahalnice tlorisne velikosti največ 15 x 35 m. Posegi v prostor morajo biti podrejeni naravnim elementom prostora in parkovni ureditvi. Vertikalni gabarit objektov je praviloma pritličje in le izjemoma P+M, lahko se uredijo popolnoma vkopane kleti. Pri novih ali nadomestnih objektih se v največji meri upošteva sedanja zasnova območja (po tlorisu in razmestitvi objektov), zagotovi se ohranitev drevesne vegetacije v širokih pasovih med objekti ter še posebej na robnem območju.
Iz pogojev jasno izhaja, da se vzdrževanje, rekonstrukcija, dozidava, preureditev in nadomestna gradnja nanašajo na izvajanje obstoječe dejavnosti v sklopu konjeniškega centra, zato brez sprejetja OPPN ni mogoče zgraditi pokritega plavalnega bazena. Moje stališče zastopajo tudi občinski uradniki v gradivu za sejo občinskega sveta (glej dokument Presoja lokacij za umestitev javnega bazena v Novem mestu, stran 3), zato so županove navedbe brez kakršne koli podlage in predstavljajo namerno zavajanje za potrebe "učinkovite" komunikacije z javnostjo. Seveda bo treba sprejetju OPPN dodati odkup zemljišč (1 mikrolokacija) ter izvedbo arhitekturnega natečaja, kar predstavlja dolgotrajne in kompleksne postopke.

Portoval je idealen - reševanje dveh problemov hkrati

Sedaj, ko sem predstavil vse hibe umestitve bazena v Češči vasi, je prav, da preidem k bistvenem.  Elaborat glede možnih lokacij bazena sploh ne obravnava vseh potencialnih umestitev na območju Novega mesta. Medtem ko se v športnem parku Portoval analizira varianto za igriščem z umetno travo, kjer je tako ali tako predvideno metališče za kopje, se izpušča možnost v sklopu načrtovane vzhodne tribune na centralnem stadionu Portoval, kar je po mojem mnenju najboljša izbira. Vzhodna tribuna je umeščena z Ureditvenim načrtom za športno-rekreacijski park Portoval (glej 8. člen odloka pod "vzhodna tribuna", poleg tega tudi 2. odstavek 9. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka, ki spreminja in dopolnjuje 8. člen prvotnega odloka, vendar gre zgolj za oblikovne oziroma tehnične spremembe), kjer je predviden zaprt bazen za plavanje. Tako že imamo podlago v prostorskem aktu, obenem je občina lastnica potrebnih parcel za izgradnjo. Realizacija bi bila bistveno lažja v primerjavi s Češčo vasjo.

Številka 2 predstavlja načrtovano vzhodno tribuno z bazenom v sklopu centralnega stadiona Portoval (Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za športno-rekreacijski park Portoval; ureditvena situacija)

Športni park Portoval nastaja že desetletja. Postopoma so bili zgrajeni centralni stadion z atletsko stezo, teniška igrišča, nogometno igrišče z umetno travo, trgovski center Tuš in tako naprej. Poleg jasne povezave različnih športnih disciplin, se območje nahaja v osrčju Novega mesta. V neposredni bližini sta dve železniški postajališči ter glavna avtobusna postaja, urejeni so pločnike in kolesarske steze, poleg tega obstaja odlična povezava s preostalimi mestnimi predeli, npr. preko lesenega mostu za pešce na Loki. Vsa infrastruktura je zgrajena: V Portovalu se nahaja večje število parkirnih mest (parkirna hiša v lasti občine, parkirne površine v sklopu trgovskega centra Tuš, načrtuje se novo parkirišče znotraj zanke pri igrišču z umetno travo), na voljo je večje samostojno avtobusno postajališče, kjer lahko hkrati parkira več avtobusov. Športni center je relativno blizu vseh novomeških osnovnih in srednjih šol, kar omogoča hiter peš dostop vseh učencem oziroma mladim športnikom. In ne samo to: Z izgradnjo bazena v sklopu vzhodne tribune stadiona rešimo kar dve težavi hkrati. Vsi vemo, da centralni stadion nima spodobne tribune, temveč le tribuno v pretežno travnati izvedbi, kar je povsem neprimerno za profesionalna tekmovanja, zato bi vzhodna tribuna z bazenom pomenila poleg možnosti plavanja tudi razcvet atletike in nogometa ter boljše pogoje za obiskovalce tekem.

Razlogov, zakaj umestiti bazen v športni park Portoval, je torej nešteto.

Sklepno

Vzhodna tribuna stadiona Portoval je umeščena s prostorskim aktom. Relevantne parcele, potrebne za gradnjo, so v lasti novomeške občine. Pot do izgradnje bazena je bistveno lažja v primerjavi s Češčo vasjo. Z izvedbo v športnem parku Portoval povezujemo športne discipline, obenem pa omogočimo hiter in enostaven dostop meščanom, šolarjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsa spremljevalna infrastruktura je zgrajena. Z izgradnjo bazena v sklopu vzhodne tribune rešimo tudi problem neustreznih tribun na stadionu Portoval. Je potrebno še kaj dodati?

Luka REMS

Ni komentarjev:

Objavite komentar